Nieruchomość budynkowa

real-estateNieruchomość budynkowa to trwale związany z gruntem budynek, który na podstawie przepisów szczególnych nie stanowi części składowej nieruchomości gruntowej, lecz jest odrębnym od gruntu przedmiotem własności. Obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. Kioski, baraki altanki, kontenery nie są częścią składową gruntu w przypadku gdy są to budowle tymczasowe (możliwe do przeniesienia)
Wyjątek od zasady:

superficies solo cedit  “czyj jest grunt, tego jest budynek ”

Użytkowanie wieczyste

Budynki postawione na użytkowanym gruncie są własnością użytkownika wieczystego, a grunt własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Budynek staje się przedmiotem odrębnego prawa własności. Stworzono to po to, żeby ustabilizować pozycję użytkownika wieczystego, ma on uprawnienia do budynku takie, jak właściciel i osoby trzecie muszą go traktować jak właściciela. Gdy w użytkowanie oddany jest grunt zabudowany, to budynki i urządzenia muszą być sprzedane użytkownikowi wieczystemu. Gdy na gruncie oddanym w użytkowanie zostaną wzniesione budynki już po oddaniu to stają się one automatycznie własnością użytkownika. Art. 235. § 1.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>