Podstawe dokumenty niezbędne do sprzedaży lokalu własnościowego

Lokal własnościowy – podstawowe dokumenty przy sprzedaży.
Przed wystawieniem lokalu na sprzedaż należy najpierw zgromadzić podstawowe dokumenty, bez których nie może odbyć się transakcja.

  1. dokumenty tożsamości sprzedających i kupujących (ewentualnie pełnomocnictwa),
  2. prawomocne postanowienie sądu o nabyciu praw spadkowych (w przypadku gdy przedmiotowy lokal został nabyty w drodze spadku),
  3. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o opłaceniu podatku od spadku,
  4. aktualny odpis z KW, protokół z badania Ksiąg Wieczystych, zbiór dokumentów,
  5. akt notarialny nabycia własnościowego prawa do lokalu,
  6. zaświadczenie z biura ewidencji ludności o braku zameldowania,
  7. zaświadczenie od wspólnoty mieszkaniowej lub zarządcy o niezaleganiu z opłatami,
  8. potwierdzenie o opłaceniu podatku od nieruchomości i opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste,