Przedmiotem własności właściciela gruntu są jedynie wody stojące, stanowiące część gruntów. Wody płynące, rzeki i inne zbiorniki, z których lub do których wpływają cieki, są własnością państwa.
Nieruchomość może składać się z jednej lub kilku działek gruntu. Nieruchomość nie musi być jako ciągła część powierzchni ziemskiej. Oznacza to, że nieruchomość gruntowa może składać się z kilku, oddzielnie położonych działek ewidencyjnych, będących własnością tej samej osoby (lub kilku osób) i zapisanej w jednej księdze wieczystej.
Własność gruntu rozciąga się nad i pod jego powierzchnią.Nieruchomość gruntowa jest to obszar ziemi stanowiący odrębny przedmiot własności. W rozumieniu kodeksu cywilnego grunt jest rodzajem nieruchomości i zarazem rzeczą (art. 46 KC, zob. też art. 4 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami).homosci.info/nieruchomosc-lokalowa/" title="Permalink to Nieruchomość lokalowa" rel="bookmark">Nieruchomość lokalowa
sell-dubai-commercial-property