Umowa przedwstępna

Umowa przez którą jedna lub obie strony zobowiązują się do zawarcia umowy przyrzeczonej (właściwej). Każdą umowę sprzedaży poprzedzić można umowa przedwstępną – jednakże ma to uzasadnienie jeżeli z różnych względów zawarcie umowy sprzedaży nie jest w najbliższym czasie możliwe na przykład z konieczności uregulowania stanu prawnego nieruchomości, czy też przeprowadzenia sprawy spadkowej. Bardzo często wiąże się z czasem potrzebnym na zebranie dokumentacji oraz uzyskaniem kredytu na sfinansowanie zakupu.

Forma może być zawarta w formie zwykłej pisemnej, roszczenia przedawniają się z upływem roku od dnia kiedy umowa przyrzeczona miała być zawarta.

  • Gdy nie dochodzi do skutku z przyczyn leżących po stronie kupującego – sprzedający może bez dodatkowego terminu od umowy odstąpić i zatrzymać zadatek lub żądać wypłaty kary umownej.
  • Gdy nie dochodzi do skutku z przyczyn leżących po stronic sprzedającego – kupujący może żądać zwrotu podwójnej kwoty zadatku lub żądać wypłaty kary umownej.

Może zostać zawarta w formie aktu notarialnego.
W tym przypadku:

  • gdy strona uchyla się od zawarcia umowy przyrzeczonej druga strona ma możliwość dochodzić zawarcia umowy przyrzeczonej wbrew woli kontrahenta,
  • prawomocne orzeczenie sadu zastępuje oświadczenie woli drugiej strony i dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.